Přehled jednotlivých zdrojů veřejné podpory, které společnost BENEŠ a LÁT a.s. v minulých letech využila

FVE v BaL Poříčany
CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004534

Předmětem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny v areálu splečnosti Poříčany. Cílem je úspora elektrické energie čerpané ze sítě.

Přínosy projektu
• snížení závislosti na dodávkách elektrické energie z distribuční soustavy
• snížení nároků na vykrývání špičkových příkonů

Doba realizace projektu: říjen 2023 až červen 2024

FVE v BaL Mimoň
CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0005010

Předmětem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny v areálu splečnosti Mimoň. Cílem je úspora elektrické energie čerpané ze sítě.

Přínosy projektu
• snížení závislosti na dodávkách elektrické energie z distribuční soustavy
• snížení nároků na vykrývání špičkových příkonů

Doba realizace projektu: říjen 2023 až červen 2024

Ekologizace provozu ostřihovacího lisu
CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017710

Předmětem projektu je výměna ostřihovacího lisu. Součástí stroje jsou pohonné jednotky (elektromotory), které byly v průběhu životního cyklu několikrát měněny. Výměna elektromotorů nicméně nerespektovala výkonové parametry motorů původních. Nový ostřihovací lis, který nahradí původní, dosahuje podstatně lepší energetické bilance a bude dosaženo významných ekonomických a ekologických přínosů.

Přínosy projektu
• výměna zastaralého a energetické ostřihovacího lisu,
• zvýšení spolehlivosti výrobního procesu, což v oblasti automotive klíčové,
• snížení provozních energetických nákladů na ostřihovací lis,
• snížení energetické náročnosti zařízení o 93,4 %,
• dosažení snížení emisí CO2 na méně než desetinu původního stavu.

Doba realizace projektu: duben 2019 až prosinec 2022

Elektromobilita – logistika zaměstnanců BENEŠ a LÁT a.s.
CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_063/0010643

Projekt Elektromobilita – logistika zaměstnanců BENEŠ a LÁT a.s., je zaměřen na zajištění dopravních potřeb zaměstnanců společnosti při jejich dopravě do zaměstnání i při jejich dopravě mezi jednotlivými provozovnami společnosti. Realizace projektu bude probíhat v provozovně Mimoň, okres Česká Lípa a provozovnách Poříčany, okres Kolín, Slaná u Semil, okres Semily, které spadají do státem podporovaných regionů. Předmětem projektu je pořízení elektromobilů včetně rychlonabíjecích stanic.

Doba realizace projektu: květen 2017 až květen 2019

Rozšíření vývojových kapacit o středisko pro vývoj 3D tisku z kovových slitin
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0001948

Cílem projektu je rozšířit stávající podnikové vývojové středisko o pracoviště pro výzkum a inovace v oblasti aditivního designu a 3D tisku. Středisko bude vyvíjet řešení realizovaná pomocí 3D tisku kovových materiálů. Předpokládáme, že tím získáme větší konkurenceschopnost v oblasti výroby tzv. konformě chlazených forem.
Projekt předpokládá silnou provázanost s ústavy Akademie Věd ČR a silnou interdisciplinární spolupráci v rámci průmyslových podniků.

Hlavním cílem projektu je využití konkurenční příležitosti, která se pomocí ADM technologií nabízí ve vztahu k novým trhům (řešení, která jsou současnými technologiemi nerealizovatelná). Hlavní cíl chceme realizovat rozšířením vlastních vývojových kapacit o středisko designu a 3D tisku (středisko ADM BENEŠ a LÁT a.s.)

Projekt bude sledovat dva směry průmyslového vývoje.
První směr vývoje bude vývoj konformních vložek forem. V současné době se výrobou konformních vložek zabývá jen několik firem v Evropě. Většina průmyslového vývoje směřuje do vývoje konstrukce forem na plasty. Náš vývoj bude zaměřen na vývoj vložek pro vysokotlaké lití hliníku a zinku. Slibujeme si od toho zvýšení produktivity odlitků, zmenšení hmotnosti odlitků a v konečném důsledku i nová technická řešení, která dnes tušíme, ale neumíme je modelovat. Tyto kroky posunou naši konkurenceschopnost a od middle-tech do high-tech průmyslu.
Druhým směrem vývoje budou hybridní materiály. Jsou to takové materiály, které jsou složeny ze dvou a více slitin, které jsou v normálním procesu odlévání nepřípustné.

Součástí projektu je i pořízení majetku pro vybavení laboratoře o schopnosti
– provedení počítačové tomografie metodou RTG/CT scannování a následné analýzy vnitřní struktury 3D datových obrazů skutečných objektů za využití 3D CT/RTG scanneru GE X Cube
– materiálové analýzy (chemické složení) za pomoci spektrometru s možností rozboru slitin materiálů na bázi Al, či Ti – Tasman Q4
– simulace materiálových vlastností za pomoci SW MAGMA.
Tato podpůrná pracoviště jsou doplněna o schopnost testování materiálů a tvorbu vzorků za pomoci 3D tisku z kovových prášků na zařízení EOS M290, které umožňuje zpracovávat široké spektrum materiálů od prášků na bázi Al, Fe, Cu až po Ti.
Detailní informace o majetku pořízeném v rámci tohoto projektu jsou na vyžádání k dispozici u ekonoma společnosti.

V případě Vašeho zájmu o využití možností shora uvedených technologií a laboratorních zařízení se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám předložíme nabídku doplněnou o bližší informace a případně i doplňkové služby, které jsme schopni poskytnout za běžných tržních a nediskriminačních  podmínek. Své poptávky, či objednávky (nejen pro 3D tisk, ale i související technologie a služby) můžete umístit ZDE.

Doba realizace projektu: srpen 2015 až červen 2018

Analýza rizik staré ekologické zátěže v areálu společnosti Beneš a Lát, a.s. v Suticích
CZ.05.3.24/0.0/0.0/20_155/0015274

V rámci projektu budou realizovány průzkumné práce a zpracována analýz rizik s cílem zmapovat starou ekologickou zátěž na lokalitě průmyslového areálu společnosti BENEŠ a LÁT a.s. v Suticích u Semil a zhodnotit rizika z této zátěže plynoucí.
Průzkumné práce jsou projektovány v takovém rozsahu, aby byly získány relevantní a detailní údaje pro hodnocení rizik a pro návrh dalšího postupu prací včetně návrhu případných sanační opatření.

Na základě doposud provedených průzkumných prací v areálu, který je dnes využíván k výrobě plastového zboží, byla vymezena dvě ohniska znečištění zemin nesaturované zóny a podzemní vody.
Ohnisko znečištění podzemních vod chlorovanými uhlovodíky lze předpokládat v jihovýchodní části areálu, v prostoru bývalého skladu chemických látek, manipulační plochy, na které docházelo k manipulaci s chlorovanými uhlovodíky, a v okolí bývalé odmašťovací plochy. Zde docházelo k úniku chlorovaných uhlovodíků do půdy a do podlahy skladu chemikálií.
Ohnisko znečištění těžkými kovy lze očekávat v prostoru staré a nové galvanovny, respektive v ploše mezi těmito dvěma budovami, kde podle výpovědi pamětníků docházelo ke shromažďování oplachových vod a vod se zvýšeným obsahem šestimocného chrómu a niklu v kalové nádrži. Tyto vody byly po redukci a srážení vypouštěny skrze vyrovnávací nádrž do vodního toku Oleška. Lze tak očekávat rezidua těžkých kovů v půdě pod a v okolí bývalé kalové nádrže a v říčním sedimentu vodního toku Oleška ve směru proudění povrchové vody. Vzhledem k zásahu do koryta vodního toku a jeho narovnání lze předpokládat výskyt těžkých kovů v tomto bývalém korytu, které je dnes zarovnáno s okolním terénem a není v terénu patrné.
Zájmové území se nachází v katastrálním území Nedvězí u Semil [749338] na pozemcích ve vlastnictví společnosti.

Půjčka ze SFŽP: Ne
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 360 875 Kč
Výše podpory z fondů Evropské unie: 1 156 744 Kč (85 %)
Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory: 204 131 Kč (15 %)
Název příjemce podpory: BENEŠ a LÁT a.s.
Názvy zapojených firem: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Doba realizace projektu: únor 2022 až prosinec 2023

Vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň ve společnosti BENEŠ a LÁT a.s. – CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004562

Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

Díky projektu může společnost BENEŠ a LÁT a.s. realizovat firemní vzdělávání pro své zaměstnance. Na základě provedené analýzy vzdělávacích potřeb byla vedením vybrána konkrétní cílová skupina a vzdělávací kurzy, které přesně cílí na zvyšování rozvoje pracovních znalostí, dovedností a kompetencí v naší společnosti.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Poskytovatel dotace: MPSV ČR,
Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST
Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 139,
Počet účastníků (nebagatelní podpora): 247,
Počet účastníků 54+: 19

Doba trvání: říjen 2017 až září 2019

Slévárenská Akademie BENEŠ a LÁT CZ.1.04/1.1.04/B3.00167.

Záměrem projektu je vytvoření Slévárenské akademie BENEŠ a LÁT a.s., prostřednictvím které si budeme zajišťovat kvalifikované a profesně zdatné pracovníky ve specifickém oboru, kterým slévárenství bezpochyby je, stejně tak jako zajištění průběžného předávání profesního know-how starších a zkušenějších pracovníků pracovníkům mladším.

V rámci projektu podpoříme 123 našich zaměstnanců, pro které v průběhu realizace projektu zajistíme 17 různých specifických kurzů v následujících oblastech:
KA 2: Specifická školení pro operátory výroby nízkotlakého odlévání slitin hliníku
KA 3: Specifická školení pro operátory výroby gravitačního odlévání slitin hliníku
KA 4: Specifická školení pro technology a konstruktéry v oblasti nízkotlakého a gravitačního odlévání slitin hliníku
KA 5: Specifická školení pro technology, konstruktéry a operátory výroby vysokotlakého odlévání slitin zinku

Cílem projektu je nastavení kontinuálního a systematického vzdělávání v oblasti nízkotlakého, gravitačního a vysokotlakého odlévání neželezných kovů, a to zejména na zařízeních vyvinutých naší firmou. Zajištění stabilní základny vědomostí a specifického know-how. Plošné zvýšení vysoce odborných znalostí, které umožní snížení závislosti na profesním know-how několika málo jedinců.

Doba realizace projektu: leden 2014 až březen 2015

Podpora odborného vzdělávání (POVEZ II) CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Záměrem projektu je zvýšení kvalifikace a rozvoj zaměstnanců společnosti s cílem zvýšení konkurenceschopnosti.

Doba realizace projektu: prosinec 2015 až listopad 2020