Přehled zdrojů veřejné podpory, které společnost BENEŠ a LÁT a.s. využila

FVE v BaL Poříčany
CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004534

Předmětem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny v areálu splečnosti Poříčany. Cílem je úspora elektrické energie čerpané ze sítě.

Přínosy projektu
• snížení závislosti na dodávkách elektrické energie z distribuční soustavy
• snížení nároků na vykrývání špičkových příkonů

Doba realizace projektu: říjen 2023 až červen 2024

FVE v BaL Mimoň
CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0005010

Předmětem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny v areálu splečnosti Mimoň. Cílem je úspora elektrické energie čerpané ze sítě.

Přínosy projektu
• snížení závislosti na dodávkách elektrické energie z distribuční soustavy
• snížení nároků na vykrývání špičkových příkonů

Doba realizace projektu: říjen 2023 až červen 2024

Ekologizace provozu ostřihovacího lisu
CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017710

Předmětem projektu je výměna ostřihovacího lisu. Součástí stroje jsou pohonné jednotky (elektromotory), které byly v průběhu životního cyklu několikrát měněny. Výměna elektromotorů nicméně nerespektovala výkonové parametry motorů původních. Nový ostřihovací lis, který nahradí původní, dosahuje podstatně lepší energetické bilance a bude dosaženo významných ekonomických a ekologických přínosů.

Přínosy projektu
• výměna zastaralého a energetické ostřihovacího lisu,
• zvýšení spolehlivosti výrobního procesu, což v oblasti automotive klíčové,
• snížení provozních energetických nákladů na ostřihovací lis,
• snížení energetické náročnosti zařízení o 93,4 %,
• dosažení snížení emisí CO2 na méně než desetinu původního stavu.

Doba realizace projektu: duben 2019 až prosinec 2022

Elektromobilita – logistika zaměstnanců BENEŠ a LÁT a.s.
CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_063/0010643

Projekt Elektromobilita – logistika zaměstnanců BENEŠ a LÁT a.s., je zaměřen na zajištění dopravních potřeb zaměstnanců společnosti při jejich dopravě do zaměstnání i při jejich dopravě mezi jednotlivými provozovnami společnosti. Realizace projektu bude probíhat v provozovně Mimoň, okres Česká Lípa a provozovnách Poříčany, okres Kolín, Slaná u Semil, okres Semily, které spadají do státem podporovaných regionů. Předmětem projektu je pořízení elektromobilů včetně rychlonabíjecích stanic.

Doba realizace projektu: květen 2017 až květen 2019

Rozšíření vývojových kapacit o středisko pro vývoj 3D tisku z kovových slitin
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0001948

Cílem projektu je rozšířit stávající podnikové vývojové středisko o pracoviště pro výzkum a inovace v oblasti aditivního designu a 3D tisku. Středisko bude vyvíjet řešení realizovaná pomocí 3D tisku kovových materiálů. Předpokládáme, že tím získáme větší konkurenceschopnost v oblasti výroby tzv. konformě chlazených forem.
Projekt předpokládá silnou provázanost s ústavy Akademie Věd ČR a silnou interdisciplinární spolupráci v rámci průmyslových podniků.

Hlavním cílem projektu je využití konkurenční příležitosti, která se pomocí ADM technologií nabízí ve vztahu k novým trhům (řešení, která jsou současnými technologiemi nerealizovatelná). Hlavní cíl chceme realizovat rozšířením vlastních vývojových kapacit o středisko designu a 3D tisku (středisko ADM BENEŠ a LÁT a.s.)

Projekt bude sledovat dva směry průmyslového vývoje.
První směr vývoje bude vývoj konformních vložek forem. V současné době se výrobou konformních vložek zabývá jen několik firem v Evropě. Většina průmyslového vývoje směřuje do vývoje konstrukce forem na plasty. Náš vývoj bude zaměřen na vývoj vložek pro vysokotlaké lití hliníku a zinku. Slibujeme si od toho zvýšení produktivity odlitků, zmenšení hmotnosti odlitků a v konečném důsledku i nová technická řešení, která dnes tušíme, ale neumíme je modelovat. Tyto kroky posunou naši konkurenceschopnost a od middle-tech do high-tech průmyslu.
Druhým směrem vývoje budou hybridní materiály. Jsou to takové materiály, které jsou složeny ze dvou a více slitin, které jsou v normálním procesu odlévání nepřípustné.

Součástí projektu je i pořízení majetku pro vybavení laboratoře o schopnosti
– provedení počítačové tomografie metodou RTG/CT scannování a následné analýzy vnitřní struktury 3D datových obrazů skutečných objektů za využití 3D CT/RTG scanneru GE X Cube
– materiálové analýzy (chemické složení) za pomoci spektrometru s možností rozboru slitin materiálů na bázi Al, či Ti – Tasman Q4
– simulace materiálových vlastností za pomoci SW MAGMA.
Tato podpůrná pracoviště jsou doplněna o schopnost testování materiálů a tvorbu vzorků za pomoci 3D tisku z kovových prášků na zařízení EOS M290, které umožňuje zpracovávat široké spektrum materiálů od prášků na bázi Al, Fe, Cu až po Ti.
Detailní informace o majetku pořízeném v rámci tohoto projektu jsou na vyžádání k dispozici u ekonoma společnosti.

V případě Vašeho zájmu o využití možností shora uvedených technologií a laboratorních zařízení se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám předložíme nabídku doplněnou o bližší informace a případně i doplňkové služby, které jsme schopni poskytnout za běžných tržních a nediskriminačních  podmínek. Své poptávky, či objednávky (nejen pro 3D tisk, ale i související technologie a služby) můžete umístit ZDE.

Doba realizace projektu: srpen 2015 až červen 2018

Analýza rizik staré ekologické zátěže v areálu společnosti Beneš a Lát, a.s. v Suticích
CZ.05.3.24/0.0/0.0/20_155/0015274

V rámci projektu budou realizovány průzkumné práce a zpracována analýz rizik s cílem zmapovat starou ekologickou zátěž na lokalitě průmyslového areálu společnosti BENEŠ a LÁT a.s. v Suticích u Semil a zhodnotit rizika z této zátěže plynoucí.
Průzkumné práce jsou projektovány v takovém rozsahu, aby byly získány relevantní a detailní údaje pro hodnocení rizik a pro návrh dalšího postupu prací včetně návrhu případných sanační opatření.

Na základě doposud provedených průzkumných prací v areálu, který je dnes využíván k výrobě plastového zboží, byla vymezena dvě ohniska znečištění zemin nesaturované zóny a podzemní vody.
Ohnisko znečištění podzemních vod chlorovanými uhlovodíky lze předpokládat v jihovýchodní části areálu, v prostoru bývalého skladu chemických látek, manipulační plochy, na které docházelo k manipulaci s chlorovanými uhlovodíky, a v okolí bývalé odmašťovací plochy. Zde docházelo k úniku chlorovaných uhlovodíků do půdy a do podlahy skladu chemikálií.
Ohnisko znečištění těžkými kovy lze očekávat v prostoru staré a nové galvanovny, respektive v ploše mezi těmito dvěma budovami, kde podle výpovědi pamětníků docházelo ke shromažďování oplachových vod a vod se zvýšeným obsahem šestimocného chrómu a niklu v kalové nádrži. Tyto vody byly po redukci a srážení vypouštěny skrze vyrovnávací nádrž do vodního toku Oleška. Lze tak očekávat rezidua těžkých kovů v půdě pod a v okolí bývalé kalové nádrže a v říčním sedimentu vodního toku Oleška ve směru proudění povrchové vody. Vzhledem k zásahu do koryta vodního toku a jeho narovnání lze předpokládat výskyt těžkých kovů v tomto bývalém korytu, které je dnes zarovnáno s okolním terénem a není v terénu patrné.
Zájmové území se nachází v katastrálním území Nedvězí u Semil [749338] na pozemcích ve vlastnictví společnosti.

Půjčka ze SFŽP: Ne
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 360 875 Kč
Výše podpory z fondů Evropské unie: 1 156 744 Kč (85 %)
Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory: 204 131 Kč (15 %)
Název příjemce podpory: BENEŠ a LÁT a.s.
Názvy zapojených firem: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Doba realizace projektu: únor 2022 až prosinec 2023

Vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň ve společnosti BENEŠ a LÁT a.s. – CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004562

Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

Díky projektu může společnost BENEŠ a LÁT a.s. realizovat firemní vzdělávání pro své zaměstnance. Na základě provedené analýzy vzdělávacích potřeb byla vedením vybrána konkrétní cílová skupina a vzdělávací kurzy, které přesně cílí na zvyšování rozvoje pracovních znalostí, dovedností a kompetencí v naší společnosti.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Poskytovatel dotace: MPSV ČR,
Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST
Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 139,
Počet účastníků (nebagatelní podpora): 247,
Počet účastníků 54+: 19

Doba trvání: říjen 2017 až září 2019

Slévárenská Akademie BENEŠ a LÁT CZ.1.04/1.1.04/B3.00167.

Záměrem projektu je vytvoření Slévárenské akademie BENEŠ a LÁT a.s., prostřednictvím které si budeme zajišťovat kvalifikované a profesně zdatné pracovníky ve specifickém oboru, kterým slévárenství bezpochyby je, stejně tak jako zajištění průběžného předávání profesního know-how starších a zkušenějších pracovníků pracovníkům mladším.

V rámci projektu podpoříme 123 našich zaměstnanců, pro které v průběhu realizace projektu zajistíme 17 různých specifických kurzů v následujících oblastech:
KA 2: Specifická školení pro operátory výroby nízkotlakého odlévání slitin hliníku
KA 3: Specifická školení pro operátory výroby gravitačního odlévání slitin hliníku
KA 4: Specifická školení pro technology a konstruktéry v oblasti nízkotlakého a gravitačního odlévání slitin hliníku
KA 5: Specifická školení pro technology, konstruktéry a operátory výroby vysokotlakého odlévání slitin zinku

Cílem projektu je nastavení kontinuálního a systematického vzdělávání v oblasti nízkotlakého, gravitačního a vysokotlakého odlévání neželezných kovů, a to zejména na zařízeních vyvinutých naší firmou. Zajištění stabilní základny vědomostí a specifického know-how. Plošné zvýšení vysoce odborných znalostí, které umožní snížení závislosti na profesním know-how několika málo jedinců.

Doba realizace projektu: leden 2014 až březen 2015

Podpora odborného vzdělávání (POVEZ II) CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Záměrem projektu je zvýšení kvalifikace a rozvoj zaměstnanců společnosti s cílem zvýšení konkurenceschopnosti.

Doba realizace projektu: prosinec 2015 až listopad 2020

Zkušenosti

Na trhu již působíme od roku 1934, kdy jsme získali naše první živnostenské oprávnění.

Technologie

Díky širokému spektru moderních technologií máme vysokou produktivitu.

Udržitelnost

Naše udržitelnost stojí na ekologických, kvalitativních i společenských  kriteriích.

Veřejná podpora

V oblastech výzkumu a vývoje a vzdělávání využíváme i zdroje veřejné podpory.