Integrovaná prevence

Závod v Poříčanech spadá do systému Integrované prevence podle zákona č. 76/2002 Sb. a evropské směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích.
Hlavním cílem systému integrované prevence je ochrana životního prostředí před průmyslovým znečištěním regulací provozu vybraných zařízení jako celku. Vydáním integrovaného povolení dochází zároveň k náhradě správních aktů podle příslušných právních předpisů jedním správním rozhodnutím (tzv. Integrované povolení).

Integrované povolení pro závod bylo vydáno v roce 2011. Kromě povolení činností (tavení a slévání neželezných kovů) jsou předmětem povolení i provozy související s hlavní výrobou a zařízení a činnosti, která podléhají povolení podle složkových zákonů (povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší, povolení k vypouštění odpadních vod) včetně přípustných limitů znečištění a dalších podmínek provozu.

Integrované povolení zároveň ukládá provozovateli povinnost používat při provozu technologie a zařízení, které splňují požadavky na tzv. nejlepší dostupné techniky (Best Available Techniques (BAT), stanovené v příslušných referenčních dokumentech (tzv. BREF), které připravuje Evropská komise ve spolupráci s průmyslem, nevládními organizacemi a členskými státy EU. Pro provoz slévárny je to referenční materiál nejlepších dostupných technik pro kovárny a slévárny.

Integrované povolení ve svých dalších podmínkách zároveň ukládá šetrné hospodaření s přírodnímu zdroji, a to jak materiálovými tak energetickými.

Sledování vlivů společnosti na ŽP

Ve všech třech závodech se slévárenským provozem každoročně probíhá měření emisí, kterým je prověřováno plnění emisních limitů, stanovených příslušným povolením provozu zdroje znečišťování ovzduší. Jsou sledovány koncentrace tuhých znečišťujících látek, oxidů dusíku, síry a uhlíku a vybraných kovů ve vypouštěném vzduchu.

Stejně tak jsou sledovány parametry znečištění odpadních vod, vypouštěných z čisticích zařízení u těch závodů, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci.

Chráníme a zlepšujeme životní prostředí

Zaměstnanci si zlepšují okolí svého pracoviště. V letech 2013 až 2014 zasadili zaměstnanci společnosti na přístupové cestě kolem poříčanského závodu Alej slévačů s 30 stromky.

Naše Alej roste i na internetu: http://www.vyrustmezistromy.cz/

Firemní osobní automobily jsou postupně převáděny na pohon zemním plynem

Umožňujeme obchodním partnerům využívat elektronickou formu fakturace, abychom snížili spotřebu papíru.

Certifikace

Společnost BENEŠ a LÁT a.s je držitelem certifikátu systému řízení ŽP podle normy ISO 14001.

Z toho pro ni vyplývají povinnosti

  • vymezení environmentálních vlivů činnosti a produktů organizace a vytipování vlivů s významným vlivem na životní prostředí.
  • zavedení firemní dokumentace upravující pravidla činností, které mají nebo mohou mít vliv na ŽP a chování a jednání včetně případů ekologických havárií.
  • vedení záznamů o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na životní prostředí.
  • zvyšování znalostí všech zaměstnanců a zejména zaměstnanců, kteří mají významný vliv na životní prostředí

Nezastupitelnou úloha má v rámci systému environmentálního managementu vrcholové vedení

  • přijímá environmentální politiku
  • stanoví environmentální cíle a programy pro jejich dosažení.

Provoz

Všechny provozy i kanceláře ve všech závodech jsou vybaveny nádobami na ukládání jednotlivých druhů produkovaných odpadů.

Na všech výrobních provozech, kde odpady vznikají jsou vyvěšeny, provozní předpisy, ve kterých jsou uvedena pravidla pro ukládání a třídění odpadů a pro další manipulaci s nimi, základní informace o používaných chemikáliích a pravidla činnosti při případné havárii.

Havarijní připravenost

Na všech provozech, kde se používají nebezpečné chem. látky a směsi jsou prostředky pro zneškodnění případného havarijního úniku používaných látek.

K dispozici jsou sypké sorbenty pro zachycení ropných látek, textilní sorbenty na ropné látky i na žíraviny, závody, které leží na v blízkosti vodních toků jsou vybaveny i plovoucími sorpčními hady, které by bylo možné v případě havárie natáhnout z břehu na břeh a zachytit jimi plovoucí znečištění.

Vzdělávání zaměstnanců

Všichni zaměstnanci společnosti jsou pravidelně proškolováni o svých povinnostech, které pro ně vyplývají z aktuální legislativy. V rámci školení jsou seznamováni zejména s nebezpečnými vlastnostmi používaných chemických látek a směsí a s pravidly pro bezpečné zacházení s nimi, dále s pravidly pro ukládání a třídění odpadů, se zásadami činnosti při havárii a dalšími povinnostmi.